Styrkan i samarbeten

Med 44 fältkontor i 39 länder kan EU:s Generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO) säkerställa snabb och effektiv hjälp inom två viktiga områden: mänskligt bistånd och civilskydd. Syftet är att rädda och skydda liv, förhindra och lindra mänskligt lidande samt säkerställa integriteten och värdigheten för människor som drabbats av naturkatastrofer och konflikter. Tack vare sitt internationella nätverk kan Echo-stödda projekt nå över 120 miljoner människor årligen i 90 länder.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) hjälper varje år 80 miljoner människor och är därmed världens ledande humanitära biståndsorganisation – som bekämpar hunger världen över, genomför matleveranser i krissituationer och samarbetar med samhällen runtom i världen för att förbättra livsmedels- och näringsförsörjningen och bygga upp motståndskraften.

EU:s största humanitära biståndsprogram någonsin

I Turkiet samarbetar Echo och WFP inom ESSN-programmet, det största som EU någonsin har finansierat. Det bygger på WFP:s specialkunskaper när det gäller att hantera storskaliga kontantprogram i Mellanöstern och andra delar av världen. Med en budget på 998 miljoner euro hittills når ESSN-programmet cirka 1.4 miljoner flyktingar i Turkiet.

Programmet är ett resultat av partnerskapet mellan EU och Turkiet, där utförarna är WFP och turkiska Röda Halvmånen i nära samarbete med turkiska familje- och socialdepartementet, inrikesministeriets generaldirektorat för migrationshantering samt premiärministeriets katastrof- och krishanteringsmyndighet.

Nyskapande förhållningssätt

Programmet bygger på Turkiets gästfrihet och generositet gentemot flyktingar. Det här är något unikt, med tanke på att det utförs via myndighetsstrukturer och -system. I en aldrig tidigare skådad skala försöker internationella humanitära biståndsorganisationer och myndigheter att nå ut till flyktingar över hela Turkiet, på ett sätt som är både effektivt och hållbart.